Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ПЕНЗИОНЕРИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ У 2016. ГОДИНИ

 

На основу Одлуке о финансијској помоћи пензионерима на територији општине Житиште, број I-020-30/2015 од 22.12.2015.године („Сл.лист општине Житиште“, број 36/2015), Комисија за утврђивање права на финансијску помоћ пензионерима на територији општине Житиште (у даљем тексту: Комисија), расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

пензионерима са територије општине Житиште за подношење захтева

за остваривање права на једнократну финансијску помоћ у 2016. години

I

Предмет јавног позива је додела финансијске помоћи пензионерима за 2016. годину.                              

Право на финансијску помоћ могу да остваре пензионери који имају пребивалиште на територији општине Житиште уколико испуњавају следеће услове:

  1. да примају пензију у износу до 15.000,00 динара
  2. да немају у власништву пољопривредно земљиште површине веће од 2 ха

Уколико у једном домаћинству живи више од једног пензионера, право на финансијску помоћ може да оствари један пензионер, осим у случају када збирни износ пензија више пензионера из истог домаћинства не прелази 15.000,00 динара, у ком случају право на помоћ има онолико пензионера чији збир пензија не прелази 15.000,00 динара.

II

Финансијска помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна. Износ финансијске помоћи утврдиће Општинско веће општине Житиште, на основу броја пензионера који остваре право на помоћ.

Подносилац захтева, уз попуњен захтев, дужан је да приложи следеће доказе:

  1. Фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико је нова лична карта са чипом);
  2. Доказ о висини пензије чек од последње примљене пензије или извод из банке (уколико подносилац пријаве прима пензије из више држава потребно је да достави доказе о висини пензија за све пензије које прима);
  3. Доказ надлежне Службе за катастар непокретности о непокретностима које подносилац захтева има у власништву (уколико подносилац захтева жели да Комисија прибави доказ потребно је да се приложи оверена сагласност – сагласност се оверава у Писарници Општине Житиште или у Месним канцеларијама);
  4. Копију текућег рачуна подносиоца захтева;
  5. Оверену изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да, поред пензије/а пријављене/их у захтеву, подносилац није корисник пензије још неке државе.

Документација која се преда Комисији уз захтев се не враћа, већ се иста чува у архиви.

III

Заинтересована лица подносе захтеве са потребним доказима Комисији за утврђивање права на финансијску помоћ пензионерима на територији општине Житиште у затвореној коверти.

Захтеви се достављају у писарницу општине Житиште, ул. Цара Душана бр. 15 или у Mесним канцеларијама на територији општине Житиште, са напоменомЗа јавни позив – Финансијска помоћ пензионерима – Не отварати” .

Рок за подношење захтева са потребним доказима је до 22фебруара 2016. године.

Непотпуне и неблаговремене захтеве Комисија неће узимати у разматрање. 

IV

Захтев се може преузети на писарници општине Житиште – ул.Цара Душана бр.15, Mесним канцеларијама на територији општине Житиште, као и на сајту општине Житиште www.zitiste.org.rs

V

Јавни позив објавити на огласним таблама општине Житиште и Mесних канцеларија на територији општине Житиште, као и на сајту општине Житиште www.zitiste.org.rs

Број: II-553-8/2016-4                                      

У Житишту, 29.јануара 2016. године

                                                                                                             Председник Комисије

                                                                                                                              Ђорђе Жужа     с.р.

 

ЗАХТЕВ за остваривање права на финансијску помоћ пензионерима

Документа

Scroll to Top