Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БEСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕРА ОД РЕГИОНАЛНОГ И ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА У 2015. ГОДИНИ

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РСˮ, број 142/14) и Уредбе о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години („Службени гласник РСˮ, број 32/15)

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години

Мере суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката у 2015. години, спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

Мере предвиђене овим програмом су:

1. Мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.1.) и

2. Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.2.)

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у прву, другу и трећу групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.1.):

1.1. Корисници бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у прву, другу и трећу групу према степену развијености.
У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће се јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

1.2.Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.).

Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.

2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа, повећање запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе;
3) ревитализација браунфилд локација;
4) успостављање и унапређење међуопштинске сарадње;
5) пројекти јавно-приватног партнерства.

1.3.Услови за добијање средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:

1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

1.4.Финансијски оквир

Министарство ће у одређеном проценту суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност, и то у зависности од нивоа развијености на следећи начин:

1) до 70% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из треће групе, без пореза на додату вредност;
2) до 60% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из друге групе, без пореза на додату вредност;
3) до 50% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из прве групе, без пореза на додату вредност.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

Министарство неће суфинансирати учешће јединица локалне самоуправе у пројектима који су већ суфинансирани од стране овог министарства у претходном периоду.

Све активности које буду одобрене за суфинансирање морају бити завршене до 30. јуна 2016. године.

1.5.Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.

2. Услови за учествовање у поступку доделе средстава у оквиру Мерe суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе разврстаних у четврту групу према степену развијености за реализацију регионалних и локалних пројеката (мера 3.2.):

2.1. Корисници бесповратних средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе разврстане у четврту групу по степену развијености.

У погледу степена развијености јединица локалних самоуправа примењиваће јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину до ступања на снагу акта Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину.

2.2.Намена бесповратних средстава

Бесповратна средства су намењена за суфинансирање учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални и локални развој.

Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су:

1) развој и унапређење пословне инфраструктуре, укључујући и основну инфраструктуру која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни пут, комунална инфраструктура и сл.);

Под пословном инфраструктуром подразумевају се: индустријске зоне, индустријско-технолошки паркови, пословни инкубатори и кластери.
2) пројекти који доприносе стварању повољних услова за пословање, отварање малих и средњих предузећа и повећање запослености;
3) пројекти из области социјалне инфраструктуре;
4) урбано-рурални пројекти;
5) пројекти јавно-приватног партнерства;
6) пројекти промоције неразвијеног подручја.

2.3.Услови за добијање средстава

Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са јавним позивом;
2) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта у буџету јединице локалне самоуправе;
3) да рачун подносиоца пријаве није у блокади.

2.4.Финансијски оквир

Министарство ће до 80% суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта које су обезбедиле јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност.

Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирање остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта (подносилац пријаве) који је одговоран за расподелу средстава.

Суфинансираће се следећи оправдани трошкови: трошкови радова, трошкови пројекта, трошкови превода, трошкови израде студија, истраживања, трошкови израде пројектно-техничке документације, трошкови израде публикација, трошкови за повећање видљивости пројекта, трошкови евалуација.

Средства за реализацију мере се не могу користити за: трошкове људских ресурса, трошкове путовања у циљу реализације пројекта, заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске и административне трошкове, кредитирање трећих лица и куповину опреме.

2.5.Неопходна документација за пријављивање

Неопходна документација која се обавезно подноси приликом пријављивања:

1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број 1;
2) потврда Народне банке Србије да рачун подносиоца пријаве није у блокади;
3) оверена копија финансијских извештаја подносиоца пријаве за претходну финансијску годину (биланс стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
4) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) – Образац број 2;
5) потписана писмена изјава подносиоца пријаве о сагласности са условима из јавног позива и сагласност подносиоца пријаве да има обезбеђена средства за суфинансирање пројекта – Образац број 3;
6) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца пријаве, са приказом обезбеђених извора средстава за суфинансирање пројекта – Образац број 4;
7) одлука јединице локалне самоуправе о суфинансирању пројекта, са пратећом документацијом:
а) главни пројекат, односно пројекат за извођење који се прилаже у електронском формату на CD-у,
б) акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава,
в) решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину (уколико студија о процени утицаја на животну средину није потребна, доставити акт надлежног органа о тој чињеници);
8) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат (пројекат треба да буде одобрен најраније 1. јануара 2014. године, а уговор потписан најраније 1. јануара 2014. године, а најкасније на дан подношења пријаве Министарству) од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на CD-у, уколико се ради о пројекту који је већ одобрен;
9) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.
Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала и обавезно се предаје у два примерка.

3. Начин пријављивања и рок за подношење пријава за Меру 3.1. и Меру 3.2.

Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са јавним позивом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом, на адресу:

Министарство привреде
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Један примерак документације мора бити оригинал или копиран и оверен од стране надлежног државног органа, док други примерак може бити само неоверена копија.

Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – мера суфинансирања учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији регионалних и локалних пројеката са назнаком – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Јавни позив, пријавни формулар, Уредба о утврђивању Програма подршке реализацији мера од регионалног и локалног значаја у 2015. години и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.privreda.gov.rsи нa интернет страни Националне агенције на адреси www.narr.gov.rs.

Jaвни позив ће бити отворен до 1. октобра 2015. године односно док се не утроше расположива средства.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4165 Нина Михајловић, 011/333-4158 Миодраг Трајковић и 011/333-4141 Дијана Стојковић, или имејлом на електронску адресу: rr-sap@privreda.gov.rs.
Министарство привреде
број:401-00-797/2015-10 од дана 13. јула 2015. године.

 

 

Образац – Пријава за суфинансирање пројекта 
Образац – Подаци о партнерима 
Образац – Изјава о сагласности са условима Јавног позива 
Образац – Буџет и структура финансирања

Документа

Scroll to Top