Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ВОЈВОДИНИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ

На основу члана 19. Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (”Службени  лист  Аутономне  Покрајине  Војводине”,  број  19/06),  и  члана  19.  Статута  Фонда  за  пружање  помоћи избеглим,  прогнаним  и  расељеним  лицима  од  1.  фебруара  2007.  године,  Фонд  за  пружање  помоћи  избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦАУ ВОЈВОДИНИ ПУТЕМ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ОТКУП СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ У 2015. ГОДИНИ

 

I

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица са  боравиштем  односно  пребивалиштем  на  територији  Аутономне  Покрајине Војводине  до  дана  ступања  на  снагу Одлуке о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (21. децембра 2006. године), смештена  у колективним центрима или  у подстанарском односу, а  која имају намеру да остану и живе у локалној заједници која се налази на територији АП Војводине.

Mаксималан износ  средстава  за пружање помоћи  за  стамбено  збрињавање по  кориснику Фонда износи  7.000  евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате), од чега  је 50% средстава неповратно, а преосталих 50% се враћа Фонду најкасније до 10 година од момента доделе средстава.

Јавни позив се расписује за лица која имају пребивалиште, односно боравиште у некој од следећих општина: Бачка Паланка, Инђија, Нови Сад, Сента,Сомбор, Суботица, Жабаљ, Житиште.

II

Уз Пријаву је потребно доставити следећу обавезну документацију:

 1. Оверену потврду од стране општинског повереника за избеглице да је лице у периоду до 21. децембра 2006. године било у статусу избеглог односно прогнаног лица на територији АП Војводине, односно неки докуменат из којег се са сигурношћу може утврдити да је лице у наведеном периоду било у избегличком статусу на територији АП Војводине. Потврду је потребно доставити за подносиоца пријаве на Јавни позив и за све чланове породичног домаћинства;
 2. Фотокопију важећег личног документа подносиоца пријаве на Јавни позив и свих пунолетних чланова његовог домаћинства;
 3. Фотокопију извода из књиге рођених подносиоца пријаве на Јавни позив и свих чланова породичног домаћинства;
 4. Доказ о држављанству Републике Србије подносиоца пријаве или доказ да је поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије;
 5. Оверену изјаву за све пунолетне чланове породичног домаћинства и подносиоца пријаве на јавни позив о добровољној одлуци да остану и живе у локалној заједници на територији АП Војводине  у којој се налази непокретност коју су предложили за откуп, о броју чланова породичног домаћинства и о смештају подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства у колективном центру или подстанарском односу;
 6. Оверену изјаву подносиоца пријаве на јавни позив и пунолетних чланова његовог породичног домаћинства да не поседују стамбени објекат или грађевинско земљиште на територији Републике Србије, да нису продали или на други начин отуђили непокретност у земљи претходног пребивалишта или у Републици Србији, да немају услова да се врате у земљу порекла, и да нису били корисници средстава за стамбено забрињавање у оквиру пројеката интеграције на територији Републике Србије.
 7. Потврду из надлежне Пореске управе да није било преноса права власништва на име подносиоца пријаве, ни чланова његовог породичног домаћинства;
 8. Оверену изјаву подносиоца пријаве на јавни позив и/или чланова његовог породичног домаћинства да имају намеру да се баве пољопривредном производњом у локалној заједници на територији АП Војводине у којој се налази непокретност коју су предложили за откуп.
 9. Извод из земљишних књига, односно катастра непокретности за непокретност коју подносилац пријаве предлаже за стамбено збрињавање откупом. Сеоско домаћинство предложено за откуп мора бити са територије општина на подручју АП Војводине.

Уз Пријаву је, поред обавезне, могуће доставити и следећу додатну документацију (копије):

 1. одлука суда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих или други доказ којим се доказује да се ради о самохраном родитељу,
 2. решење о инвалидности,тј. смањењу или губитку радне способности,
 3. решење о категоризацији о степену ометености у менталном и телесном развоју,
 4. потврда о примањима за подносиоца пријаве и чланове његовог домаћинства који су запослени или који на други начин остварују новчану накнаду,
 5. релеванстну медицинску документацију уколико подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства имају телесно оштећење или тешко оболење,
 6. потврду надлежног органа да је лице погинуло или нестало током ратних дешавања на просторима бивше СФРЈ,
 7. потврда о школовању за ученике и студенте,
 8. потврда о регистрацији сеоског газдинства (уколико поседују),
 9. потврда од стране колективног центра (уколико су смештени у колективном центру).

 

III

Јавни позив је отворен 27. марта 2015. године.

 

IV

Пријаве на Јавни позив ће се примати до 27. априла2015. године.

           

Пријаве ће се разматрати и о њима одлучивати по критеријума Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе средстава за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Документација се не подноси у оригиналу, већ се прилаже фотокопија тражених докумената, с тим што Фонд задржава право да пре потписивања уговора затражи оригинал документације на увид. Фонд не враћа запримљену документацију већ се она чува у архиви Фонда. Фонд није у обавези да о току и резултатима јавног позива информише сва лица која су се пријавила, већ ће контактирати само лица која су ушла у ужи избор односно која су се нашла на предлогу за доделу помоћи.

Предлог за доделу помоћи сачињава се након бодовања према критеријумима из Правилника о условима за пружање помоћи и поступку доделе средстава за стамбено збрињавање избеглих, прогнаних и расељених лица откупом сеоских кућа са окућницом. Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова предност се утврђује на основу:већег броја малолетне деце, већег броја чланова породичног домаћинства, постојања труднице у домаћинству, дужине периода боравка породице у локалној заједници за коју се позив расписује, мањег износа прихода по члану породичног домаћинства.

За додатне информације у вези са Јавним позивом можете се обратити Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, или на телефон 021/475 42 95, или путем и-мејла на адресу fond@fondajnfort.rs

Пријаву послати поштом или донети лично на адресу: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25 са назнаком “За Јавни позив-сеоске куће“.

 

Обједињена изјава 
Пријава

Документа

Scroll to Top