Search

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ 133-401-339/2015

 

 На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010), а у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2015. годину (“Сл.лист АПВ”, бр. 53/2014), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2015. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), дана 03.03.2015. године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2015. ГОДИНИ
133-401-339/2015

 

 

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

ПРОГРАМ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимања за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа.

Средства за реализацију програма стручне праксе, у укупном износу од 40.000.000,00 динара, обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2015. годину у оквиру Програма 0801 – Запошљавање и уређење система рада и радно-правних односа, програмска активност 1001 – Активна политика запошљавања у АП Војводини, економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 20.000.000,00 динара и 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима 20.000.000,00 динара, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Програм стручне праксе траје најдуже 12 месеци и то:

 – до 6 месеци за лица са средњим образовањем, и
 – до 12 месеци за лица са завршеним основним академским, основним струковним, мастер, мастер специјалистичким, специјалистичким академским и специјалистичким студијама.

Послодавац може поднети захев за стручно оспособљавање за највише два незапослена лица.

Лице које се стручно оспособило краће од времена потребног за полагање стручног испита, може се укључити у програм за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.

Током трајања стручне праксе Секретаријат преузима обавезу да послодавцу исплати:
1. Новчану надокнаду у нето месечном износу од:
 -12.000,00 динара за лица са средњим образовањем,
 -23.000,00 динара за лица са завршеним основним академским, основним струковним, мастер, мастер специјалистичким, специјалистичким академским и специјалистичким студијама,
2. Износ доприноса за случај повреде на раду или професионалне болести.

 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ:

 приватна предузећа (привредна друштва и предузетници) и

 јавна нефинансијска предузећа и организације.

Услови:
 -да имају седиште на територији АП Војводине;
 -да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
 -да имају одговарајуће менторе;
 -да је измирио раније уговорне обавезе према Секретаријату и Националној служби за запошљавање, осим за обавезе чија је реализација у току,
 -да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији филијале Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту: Филијала НСЗ), које нема радног искуства у струци (односно које има искуство краће од времена потребног за полагање стручног испита) и које има пребивалиште на територији АП Војводине.

Документација за подношење захтева:

 -захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу;
 -фотокопија доказа о регистрацији код надлежног органа;
 -пореска пријава о обачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у ком је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе.

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма Стручне праксе доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму, које врши Филијала НСЗ.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправост полова, у року од 15 дана од дана завршетка Јавног огласа.

 

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Секретаријат, Филијала НСЗ и Послодавац, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке, а након закључења уговора између послодавца и изабраног лица, закључују уговор којим уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

 -уговор са изабраним лицем које се стручно оспособљава и усавршава – датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења Одлуке;
 -средство обезбеђења уговорних обавеза;
 -картон депонованих потписа;
 -потврда банке о отвореном наменском рачуну отвореном код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво).

Средства обезбеђења уговорних обавеза – две бланко соло менице, са меничним овлашћењем, регистроване у банци.

 

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:

 -Незапослено лице оспособи за самосталан рад у струци,
 -Незапослено лице стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне обавезе;
 -У току стручног оспособљавања, односно након протека сваког месеца, Филијали НСЗ, достави извештај о присутности лица и редовној исплати новчане надокнаде и уплате доприноса за случај повреде на раду или професионалне болести;
 -Обезбеди лицу услове за полагање стручног испита;
 -Изда потврду о обављеној стручној пракси уз извештај о извршеним активностима у току стручне праксе;
 -Обавести Филијалу НСЗ о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да изврши замену другим незапосленим лицем које испуњава услове утврђене јавним огласом, а за преостало време дефинисано уговором.

 

VI ОБАВЕЗЕ СЕКРЕТАРИЈАТА

Секретаријат се обавезује да на текући рачун Послодавца изврши уплату средстава у једнократном износу, након потписивања уговора између Секретаријата, Филијале НСЗ и Послодавца и достављања средства обезбеђења уговорне обавезе

 

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев се подноси непосредно или путем поште надлежној Филијали НСЗ, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање или преузети са сајта Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и www.nsz.gov.rs

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Секретаријату на телефон 021/487- 4313, или у належној Филијали НСЗ.

Јавни оглас траје од 03.03.2015. године до 18.03.2015. године.

Документа

Scroll to Top