Search

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАТО У ЗАКУП ЗА 2015. ГОДИНУ

Средства подстицаја за издавање обрадивог пољопривредног земљишта у закуп износе до 140.000.000,00 динара. Средства за реализацију наведених активности обезбеђена су у буџету АП Војводине. Корисници средстава су физичка лица (пољопривредници), носиоци и чланови регистрованог пољопривредног газдинства уписаног у Регистар пољопривредних газдинстава, који су власници пољопривредног земљишта и:
 
 
 
1. имају пребивалиште на територији АП Војводине,
 
 
2. који су старији од 65 година и нису корисници пензије по основу права пензијског и инвалидског осигурања запослених или самосталних делатности, осим корисника пензије по основу права пољопривредног осигураника и корисника инвалидске пензије који су то право стекли као осигураници пољопривредници (услов у погледу година живота не односи се на кориснике инвалидске пензије),
 
 
3. да су Уговор о дугорочном закупу закључили у периоду од 2010-2015, 
 
 
4. дају у закуп обрадиво земљиште на територији Аутономне Покрајине Војводине од најмање 0,5 до највише 10 хектара на период од најмање 5 година, од дана закључења Уговора,
 
 
5. да Уговор није закључен између чланова истог регистрованог пољопривредног газдинства.

Документа

Scroll to Top