Search

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

На основу одлуке о буџету општине Житиште и Правилника о финансирању пројеката удружења укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Житиште за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

Средства намењена удружењима могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, рибарства, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

 

УСЛОВИ КОКУРСА:

          Право учешћа на Конкурсу имају удружења које су регистроване на територији општине Житиште, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати на територији општине Житиште или ван територије општине Житиште, а да својим активностима представљају општину.

          Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара.

          Пријаве на Конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у Општини Житиште, Цара Душана 15, Житиште или са сајта www.zitiste.rs

 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 

Пријавни образац(који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта); ( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

 

Фотокопија решења о упису у Регистар у Агеницији за привредне регистре (АПР);

Фотокопија ПИБ обрасца;

Фотокопија картона депонованих потписа;

Фотокопија личне карте одговорног лица;

Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној пошиљци на адресу:

 

Општина Житиште

Комисија за сарадњу са удружењима

Цара Душана 15

23210 Житиште

Са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА „НЕ ОТВАРАТИ“

 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете ос стране овлешћених лица, као и пријаве које нису предмет конкурса.

          Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 17.10.2014. године.

          Одлуку о додели средстава доноси Комисија у од 30 дана од дана завршетка конкурса.

          Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли Општине и на интернет порталу Општине Житиште.

          Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана истека рока за приговор.

          Општинско веће на основу извештаја доноси Закључак о избору пројеката која ће се финансирати из буџета Општине Житиште.

          Против Закључка из става 5. овог члана није допуштена жалба.

          Након донете одлуке о финансирању пројеката, подносилац је позива да потпише уговор са општином Житиште.

          Корисници средстава дужни су да Комисији доставе наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта односно најкасније до 1. октобра наредне године.

          Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Општини Житиште на телефон 023/821-308.

 

( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

Документа

Scroll to Top