Search

УСЛУГЕ ХВАТАЊА И ЗБРИЊАВАЊА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА И ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА: ПАРТИЈА 2- ОДНОШЕЊЕ АНИМАЛНОГ ОТПАДА, III-04-404-1-9-2019

8.4.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

На основу члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),, Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује:

 

29.3.2019

На основу члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

15.3.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

13.3.2019

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – Услуге хватања и збрињавања паса и мачака луталица и одношење анималног отпада; ПАРТИЈА 2 – Одношење анималног отпада

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top