Search

ПОСЛОВИ ЗА ОВЕРУ ПОТПИСА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА И ПОСЛОВИ АРХИВЕ

Ђуја Лучић

Канцеларија 49 – други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 217

 

ОПИС ПОСЛОВА:

  • обавља послове овере потписа, преписа и рукописа према Закону о оверавању потписа, рукописа и преписа и Упутства о облику начину оверавања потписа, рукописа и преписа;
  • попуњава и оверава двојезичне иностране обрасце за грађане, а у вези остваривања неких права у иностранству (пензија, пореска олакшица и др.);
  • обавља све послове у вези архивирања предмета и вођења архивских књига;
  • замењује запосленог радника на пословима писарнице, пријемне канцеларије и архиве и запосленог на радном месту пријемне канцеларије и архиве  у случају његове одсутности или спречености за рад;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или руководиоца Одељења;
  • обавља послове вођења евиденција и извештавање о инспекцијском надзору -уношење података везано за инспекцијске надзоре;
  • обавља све послове везане за рад на ГИС-у (Географско информациони систем),
  • за свој рад одговара руководиоцу Одељења и начелнику Општинске управе

Документа

Scroll to Top