Search

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ НОВОДОНЕШЕНОГ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење

 

    Поштовани грађани,

Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016), који ће се примењивати од 1. јуна 2017. године. За почетак примене три члана Закона, чланова 9., 103 и 207. предвиђен је други рок, наведена три члана се почињу примењивати од 8. јуна 2016. године.

 

Зашто је почетак примене наведених чланова важан за грађане Републике Србије? Важан је због чињенице да од 8. јуна ове године странке у управном поступку више нису обавезне да уз захтеве за остваривање појединог права предвиђног прописима прилажу доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција, већ је то обавеза органа који води поступак. Орган од странке може да тражи само оне податке који потврђују њени идентификацију и документе о чињеницама о којима се не води службена евиденција. Важно је напоменути да је у поступцима који се покрећу по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

 

Општинска управа општине Житиште је предузела потребне активности за примену горе наведених прописа. Захтеви које су странке дужне да попуне у поступку остваривања својих права прилагођени су обавези органа да прибављају податке из службених евиденција, али потребно је да грађани знају да су и даље обавезни да приложе доказе за чињенице о којима се не води службена евиденција. На сваком захтеву биће наведено која су то документа, а и запослени у Општинској управи су дужни да усмено упозоре странку на ту обавезу, ако је то потребно у конкретном случају.

 

Општинска управа општине Житиште је одржала састанке и у сталном је конкату са органима Републике Србије који поседују одређене службене евиденције. Са њима је договорена сарадња која је бити озваничена потписивањем протокола о сарадњи, чим се добију званична упутства ресорних министарстава.

 

Примена прописа новог Закона о општем управном поступку у великој мери ће олакшати грађанима остваривање њихових права, уз значајну уштеду и времена и новца у управном поступку. Запослени у Општинској управи Житиште, као и у другим субјектима чији је оснивач Општина спремни су за примену Закона, како би  грађани наше општине и друга лица у најкраћем могућем року остварили своја права.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Бранко Љубоја, с.р.

 

Документа

Scroll to Top