Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ОПШТЕГ АКТА

 

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи ( „Службени лист општине Житиште“ број 129/2007, 47/2018) дајемо следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ОПШТЕГ АКТА

I

У општини Житиште се приступило изради Предлога одлуке о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника.

Образложење

Текст нацрта Предлога одлуке о обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника сачињава надлежно Одељење Општинске управе општине Житиште. Коначан Предлог одлуке утврђује Општинско веће општине Житиште и упућује Скупштини општине Житиште на даље разматрање и усвајање, као органу овлашћеном за доношење предметне Одлуке.

Мишљење на Предлог одлуке ће дати Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Житиште.

За ближе информације у вези са доношењем овог акта можете се обратити на адресу ел поште: komunalnainspekcija2018@gmail.com

Контакт особа Јована Новаковић, тел: 062/234137.

Обавештење објавити на званичној интернет презентацији Општине Житиште.

Документа

Scroll to Top