Search

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Покрајински секретаријат за  образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује

 

 К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

за 2015. годину

              У складу са чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама, средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности регистрованих традиционалних цркава и верских заједница (покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист АПВ“, 54/2014)), као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији Аутономне Покрајине Војводине (регистроване цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине, као и организације и установе чији су оне оснивачи, право на доделу средстава могу остварити путем захтева који подносе непосредно покрајинском секретару у току године).

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 21.424.000,00динара.

По конфесијама износи су следећи: Српска православна црква 11.099.000,00динара (Бачка епархија – 3.268.000,00динара; Банатска епархија – 3.496.000,00динара; Сремска епархија – 4.141.000,00 динараи Шабачка епархија – 194.000,00динара); Римокатоличка црква – 6.642.000,00 динара (Суботичка бискупија – 3.321.000,00 динара, Зрењанинска бискупија – 1.844.000,00 динара и Сријемска бискупија – 1.477.000,00 динара); Исламска заједница – 305.000,00 динара; Словачка евангелистичка а.в. црква – 857.000,00 динара; Јеврејска заједница – 458.000,00 динара; Реформатска хришћанска црква – 536.000,00 динара; Евангелистичка хришћанска црква – 458.000,00 динара; Гркокатоличка црква – 458.000,00 динара и Румунска православна црква – 611.000,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику или језику националних мањина који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини, с прецизном назнаком за коју намену се средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

Рок за подношење пријаве је 18.03.2015.године.

Пријава мора да садржи:

  • назив рачуна;
  • назив банке код које се води рачун;
  • број рачуна који је издала и оверила банка

           у којој се води.

Уколико локална црква не поседује свој рачун, може  у пријави навести број рачуна епархије, бискупије или егзархата коме припада са свим наведеним подацима.

Пријаве се подносе лично, предајом Писарници покрајинских органа управе у Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске владе, или се упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Бул. М. Пупина 16.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу добити на поменутим адресама или скинути са интернет адреса: www.vojvodina.gov.rs. и www.puma.vojvodina.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити разматране.

Под неблаговременим пријавама сматрају се пријаве:

      пристигле након истека рока предвиђеног у конкурсу.

Под недопуштеним пријавама сматрају се пријаве:

      које су поднела неовлашћена лица и субјекти који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене.

Под неразумљивим и непотпуним пријавама сматрају се пријаве:

      које су непотписане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, ако недостатак није отклоњен ни у накнадном року;

      које нису поднете на одговарајућем обрасцу;

      без одговарајућег рачуна, назива банке, те броја рачуна који је издала и оверила банка;

      које садрже неразумљиве и нечитке податке.

Исто тако, пријава подносиоца  који је у претходном периоду добио финансијска средства, а није их оправдао, тј. није доставио комплетан извештај о утрошку финансијских средстава, неће бити разматрана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације, односно да за доделу помоћи одреди испуњење потребних услова.

Подносилац пријаве обавезује се да новчана средства користи искључиво за намену за коју су додељена, а да неутрошена средства врати буџету Аутономне Покрајине Војводине.

Подносилац пријаве обавезује се да Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице у року од 15 дана од дана када је у потпуности искористио новчана средства, а најкасније до 31. децембра 2015. године, достави финансијски извештај о утрошку средстава са спецификацијом трошкова из својих евиденција, као и финансијску документацију о утрошку средстава (уговоре, фактуре, фискалне рачуне, отпремнице и изводе из банке преко које обавља платни промет).

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под регулацију члана 2. став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012), односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним набавкама. Дакле,корисници средстава су дужни да поступе у складу са овим законом.

Резултати и исход конкурса биће објављени на званичном сајту  секретаријата, при чему  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице није обавезан да образложи своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице не може се уложити правни лек. Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима.

Документа

Scroll to Top