Search

Геодетско-технички радови на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације и премер грађевинског реона за КО Банатско Карађорђево.

На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59. став 1. тачка3 Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012) Наручилац Општина Житиште

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

  1. 1.Назив наручиоца: Општина Житиште, 23210 Житиште, Цара Душана 15, www.zitiste.org
  2. 2.Врста наручиоца: Органи државне управе.
  3. 3.Врста предмета набавке: Услуге.
  4. 4.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
  5. 5.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
  6. 6.Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: 08.12.2014.год.
  7. 7.Оквирни датум за закључење уговора: 06.02.2015. год.
  8. 8.Број уговора које наручилац намерава да закључи: 1 (један).
  9. 9.Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

Геодетско-технички радови на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације и премер грађевинског реона за КО Банатско Карађорђево.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Београд, Саве Машковића, 3-5, www.poreskauprava.gov.rs, и органу локалне самоуправе.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

10.  Остале информације:

Контактособа је : Mитар Видаковић , e-mail:mitarv84@gmail.com

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=523457

Документа

Scroll to Top