Национални и локални регистар извора загађивања - 2023. година

 ПОДЗЕМНО СКЛАДИШТЕ ГАСА БАНАТСКИ ДВОР ДОО НОВИ САД

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емитер 1 - CO

3) Образац број 2 - Емитер 1 - NO2

4) Образац број 2 - Емитер 1 - SO2

5) Образац број 2 - Емитер 2 - CO

6) Образац број 2 - Емитер 2 - NO2

7) Образац број 2 - Емитер 2 - SO2

8) Образац број 2 - Емитер 3 - CO

9) Образац број 2 - Емитер 3 - NO2

10) Образац број 2 - Емитер 3 - SO2

11) Образац број 2 - Емитер 4 - CO

12) Образац број 2 - Емитер 4 - NO2

13) Образац број 2 - Емитер 4 - SO2

14) Образац број 5 - Управљање отпадом - минерална вуна

15) Образац број 5 - Управљање отпадом - отпадни филтери

16) Образац број 5 - Управљање отпадом - науљене крпе

 

ИНДУСТРИЈА МЕСА "МАТИЈЕВИЋ" Д.О.О - НОВИ САД

1) Образац 1 - Општи подаци о извору загађења за фарму у Банатском Карађорђеву

2) Образац 1 - Општи подаци о извору загађења за фарму у Хетину

3) Образац 1 - Општи подаци о извору загађења за фарму у Банатском Двору

4) Образац 1 - Општи подаци о извору загађења за фарму у Торди

5) Образац 1 - Општи подаци о извору загађења за фарму у Српском Итебеју

6) Образац 2 - Емисије у ваздух за фарму у Банатском Карађорђеву

7) Образац 2 - Емисије у ваздух за фарму у Хетину

8) Образац 2 - Емисије у ваздух за фарму у Банатском Двору

9) Образац 2 - Емисије у ваздух за фарму у Торди

10) Образац 2 - Емисије у ваздух за фарму у Српском Итебеју

11) Образац 5 - Управљање отпадом за фарму у Српском Итебеју

12) Извештај о анализи земљишта за фарму у Торди

13) Извештај о анализи земљишта за фарму у Банатском Двору

 

LIGHT PLASTIC ДОО ЖИТИШТЕ

1) Образац ГВЕ - Извештај о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздух

2) Образац ГИО5 - Годишњи извештај о отпаду увозника отпада

3) Образац ААО1 - Извештај произвођача, увозника, пакер/пуниоца, испоручиоца и крајњег корисника

4) Образац ГИО3 - Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада

5) Образац ГИО6 - Годишњи извештај о отпаду сакупљача и других власника отпада

6) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадна процесна пластика

7) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадни метал

8) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадни папир-картон

 

ЗЗ БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО НОВИ ИТЕБЕЈ

1) Образац број 1 - Општи подаци о извору загађивања

2) Образац број 2 - Емисије у ваздух

3) Образац број 5 - Управљање отпадом

4) Извештај Института за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој Нови Сад о емисији загађујућих материја на технолошким емитерима ЗЗ Братство и јединство Нови Итебеј

 

VAN DRUNEN FARMS EUROPE doo

1) Образац ААО1 - Извештај произвођача, увозника, пакер/пуниоца, испоручиоца и крајњег корисника

2) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - дрвена амбалажа

3) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадни тонер

4) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - папирна и картонска амбалажа

5) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадна моторна уља

6) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадно гвожђе и челик

7) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадни алуминијум

8) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - флуоресцентне цеви и отпад који садржи живу

9) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - електрични и елекронски отпад

10) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпад услед истека рока употребе

11) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - пластична амбалажа

12) Образац ГИО1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада - отпадни канцеларијски папир

 

ЗАДРУГА МРКШИЋЕВИ САЛАШИ СРПСКИ ИТЕБЕЈ

1) Извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух Е1 и Е2 - 15.3.2023.

2) Извештај о мерењу емисије загађујућих материја у ваздух Е1, Е2 и Е3 - 21.8.2023.