Search

Руководилац одељења за инспекцијске послове

 Свјетлана Марковић

 Канцеларија 52 – други спрат

 Контакт 023/821 050 локал 130

Основну  школу и Гимназију завршила у родним Винковцима, као и Нижу музичку школу одсек клавира и солфегио у класи госпође Ирене Метз. Основно знање енглеског језика стекла приватним школовањем. Након тога завршава Ветеринарски факултет у Београду одсек ветеринарска медицина. Од 01.03.2007. године запослена у Ветеринарској станици Зрењанин као др.вет.мед. и шеф ветеринарске амбуланте Српски Итебеј. У току рада у ветеринарској струци на терену положила стручни испит за дипломиране ветеринаре из области ветеринарства и посебан сертификат за трихинелоскопију издат од Ветеринарског факултета у Београду. Од 20.11.2008. године свој рад наставља у Општинској управи Житиште на пословима статистичке евиденције, студијских анализа и пољопривреде, а од 01.03.2010. године преузима и послове руководиоца одељења за инспекцијске послове. Има положен стручни испит за раднике са високом стручном спремом за рад у органима државне управе. Укључена у рад неколико Комисија (пољопривреда, лицитација пољопривредног земљишта, програм пошумљавања и заштита животне средине, те контрола и сузбијање паса луталица). Од 09.03.2010. године је члан Одбора за Равномерни регионални развој при Сталној конференцији градова и општина испред Општине Житиште. Из хобија се бави екологијом и већ 4 године води еколошко удружење “Екоторак” у Торку. Учесница је различитих семинара за писање пројеката и стални је члан локалне акционе групе Торак за пројекте. Живи у Торку, удата и поносна мајка два сина.

ОПИС ПОСЛОВА:

Руководи и координира радом одељења; контролише и усмерава рад инспектора у одељењу; издаје налог за инспекцијски надзор; одговоран је за благовремено и квалитетно обављање послова; извршава одлуке скупштине, њених тела и комисија, одлуке председника оппштине и начелника органа управе из области делокруга рада; доноси и потписује акта из делокруга рада одељења; подноси извештај о раду одељења; израђује нацрте аката из делокруга свог одељења који се прослеђују oпштинском већу или скупштини општине на даљу процедуру; замењује све распоређене инспекторе у свом одељењу када су оправдано одсутни, оцењује запослене; води управне поступке из делокруга одељења; као и друге послове по налогу начелника оштинске управе; за свој рад одговара начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top