Search

ПРОСВЕТА

На подручју Општине Житиште постоји само програм основног образовања. Према последњим расположивим подацима, у општини ради 11 основних школа. Школске 1989/1990 године било их је 12, а 1979/1980 године 14. Промене у броју основних школа условљене су променама у кретању укупног броја деце. Програм се спроводи у 3 централне школе и истуреним тј. издвојеним одењељима: ОШ “Свети Сава” Житиште, ИО “Алекса Шантић” Равни Тополовац, ИО “Ђорђе Кожбук” Торак, ИО “Ђура Јакшић” Банатски Двор,  ОШ “Никола Тесла” Банатско Карађорђево, ИО “Петар Кочић”  Честерег и ИО “Ади Ендре”  Торда, ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј, Нови Итебеј и ИО Међа и ИО Хетин. Подаци о основном образовању прикупљају се на крају школске године, путем редовних годишњих извештаја и односе се на редовне непотпуне (четвороразредне, петоразредне, шесторазредне) и потпуне (осморазредне) основне школе.Предшколске установе прате се преко годишњих истраживања о предшколским установама. Према методологији пописа, оне обухватају вртиће и васпитне групе предшколске деце. На територији општине Житиште налазе се само предшколске установе и основне школе.

Бр.

Основне школе

Број запослених

Број ученика

1.

ОШ ” СВЕТИ САВА” Житиште

100

258

2.

ИО “Алекса Шантић” Равни Тополовац

94

3.

ИО “Ђорђе Кожбук” Торак

219

4.

ИО “Ђура Јакшић” Банатски Двор

83

5.

ОШ” Никола Тесла” Банатско Карађорђево

65

185

6.

ИО “Петар Кочић”  Честерег

88

7.

ИО “Ади Ендре”  Торда

169

8.

ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј и Нови Итебеј

80

329

9.

ИО „Милош Црњански“ Међа

88

10.

ИО „Милош Црњански“ Хетин

34

 

Подаци о школској спреми показују да су, на територији општине Житиште, међу становништвом старим 15 и више година, најбројнија лица са завршеним средњим образовањем, 31,3%. Други, према бројности, су они са основним образовањем (30,1%), затим следи становништво које је завршило од 4 – 7 разреда основне школе (22,6%) итд. Од 17.098 становника старих 15 или више година, 1.215 (7,1%) је без школске спреме. Удео вишег и високог образовања је веома низак, 2,6 % и 2,1 %. За разлику од Средњо-банатског округа и Војводине у целини, где је учешће становништва са средњим образовањем знатно веће у односу на основно образовање, општина Житиште има уједначен удео становништва са основним и средњим образовањем. На низак ниво школске спреме указује и податак да је више од 3/5 (63,5%) становника старих 15 и више година са основним образовањем, непотпуном основном школом или без школске спреме.Подаци о писмености односе се на становништво старо 10 и више година. У општини Житиште неписмено је 756 особа, што чини 4,1% од укупног становништва старог 10 или више година. Међу неписменима доминира старо женско становништво. Од укупног броја неписмених, 488 је старо 60 и више година, а 418 је женског пола. Учешће неписмених у општини Житиште (4,1%) је изнад општег просека за Војводину (2,4%) и Средњо-банатски округ (2,6%).

Настава се одржава на српском, румунском и мађарском језику. Од 2000/2001. до 2007/2008. школске године број ученика је умањен, истовремено и укупан број одељења је смањен.

Анализа наставника према броју часова указује на смањивање броја наставника са пуним фондом часова. У исто време, увећава се број наставника који имају мање или више часова у односу на норму. Поред броја школа у којима раде и часова које одржавају, на оптерећеност наставника, а самим тим и квалитет наставе, утиче и број предмета које предају. Треба имати у виду да су у ову категорију укључени и наставници разредне наставе/учитељи за које се подразумева да ће предавати више од једног предмета

Подаци о старосној структури показују да је највеће учешће наставника старих од 30-39 година. Од 45 наставника чак 19 (42,2%) се налази у овој старосној групи. Мање од 30 година има свега 3 наставника, док су остали стари 40 и више година. Анализа старосне структуре показује да ће током наредних година значајан број наставника напустити радни однос, што, уколико не дође до значајније промене у укупном броју деце, може довести до запошљавања нових кадрова, или потпуног упошљавања постојећих. Поред континуираног смањења броја ученика, увећања броја наставника који немају пун фонд часова, један број наставника ради у две школе и један број наставника предаје по два или више предмета. У ИО ОШ „Милош Црњански“ у Хетину с обзиром да се настава организује само за ниже разреде основне школе, у њеној реализацији, тренутно, учествују само два наставника, тј. две наставнице. Број наставника условљен је бројем оделења.

Повољна квалификациона структура наставника, као и повољна старосна структура наставника, све предшколске и основношколске установе имају своју зграду су само неке од предности основног образовања, али истовремено су евидентне и слабости које се односе на неповољну структуру према школској спреми; низак ниво школске спреме укупног становништва, висок удео неписмених у укупном становништву, смањује се број ученика, а увећава број наставника који немају пун фонд часова, један број наставника ради у две школе, један број наставника предаје по два или више предмета.Услед континуираног опадања броја ученика, чињеница је да ће престати са радом школе на нивоу појединих МЗ иуслед континуираног опадања броја ученика јавиће се вишак радне снаге у просвети.

Документа

Scroll to Top