Search

АРХИВАР

Дивна Сакраџија

Архива – први спрат

Контакт: 023/ 821 050 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља послове вођења архиве Општинске управе општине Житиште у складу са Законом и подзаконским актима, води архивску књигу, архивира предмете пристигле од обрађивача предмета и одлаже их у просторију за чување предмета; израђује листу регистратурског материјала, одлаже и чува архивску грађу до излучивања у историјски архив; води основне евиденције предмета из делокруга рада на рачунару; води евиденцију о роковима чувања архивираних предмета и обавља све послове везане за њихвово благовремено депоновање у архивски депо, надлежни историјски архив, односно уништавање истих; издаје дупликат из архивске књиге; даје предмете на увид лицима која имају оправдан интерес ради остваривања њихових права; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Nike shoes | nike shoes half gold half black women for sale

Документа

Scroll to Top