Search

Опис послова

 • руководи и координира радом Одељења;
 • контролише и усмерава рад инспектора у Одељењу;
 • одговоран је за односе радника према грађанима и за правилност датих упутстава запосленима, за вршење послова и за благовремено и квалитетно обављање послова;
 • обезбеђује извршавање одлука скупштине, њених тела и комисија, одлуке председника скупштине и начелника органа управе;
 • доноси и потписује акта из делокруга рада Одељења;
 • даје стручна упутства за спровођење и поступање по законима које инспектори примењују;
 • подноси извештај о раду Одељења;
 • обавља статистичко-евиденционе и студијско-аналитичке послове, послове пољопривреде и приватног предузетништва, опис послова радног места број 43;
 • стара се о пуној запослености и стручном оспособљавању запослених;
 • стара се о правилном коришћењу средства за рад;
 • одлучује, доноси и потписује акта из делокруга рада Одељења;
 • обавља и друге послове у вези рада Одељења по налогу начелника Општнске управе;
 • израђује нацрте аката из делокруга свог Одељења који се просеђују Општинском већу или Скупштини општине на даљу процедуру;

Running sneakers | Air Jordan 1 Retro High OG University Blue – Gov

Документа

Scroll to Top