ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2021-2035

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ППО ЖИТИШТЕ

 

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

НАМЕНА ПРОСТОРА

МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА

СПРОВОЂЕЊЕ 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО

БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО

 

БАНАТСКИ ДВОР

 

БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО

 

МЕЂА

 

НОВИ ИТЕБЕЈ

 

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ

 

СРПСКИ ИТЕБЕЈ

 

ТОРАК

 

ТОРДА

 

ХЕТИН

 

ЧЕСТЕРЕГ