Search

СПОРТСКИ ИНСПЕКТОР

Миленко Милаковић

Канцеларија 25 – први спрат

Контакт 023/821 050 

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Врши надзор над радом регистрованих спортских организација, удружења и других спортских субјеката на територији Општине Житиште у складу са Законом о спорту; израђује потребне евиденције и извештаје и доставља их надлежним органима на републичком, покрајинском и локалном нивоу; у складу са Законом доноси управна и друга акта а која се тичу отклањања неправилности у раду регистрованих спортских субјеката на територији Општине Житиште; решењем наређује отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; решењем наређује извршавање мере која није извршена; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; израђује план рада; сачињава контролне листе; сачињава годишњи извештај о раду; води прописане евиденције за рад инспекције из свог делокруга; обавља и друге послове у складу са законом по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

 

Документа

Scroll to Top