Search

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Митар Видаковић

Канцеларија 32 – први спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 119

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о спровођењу поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор најповољније понуде; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама; доставља буџетском кориснику примерак одлуке о спровођењу поступка, записник о отварању понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о поступку јсвне набавке и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама и копију уговора доставља буџетском кориснику; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију;  као друге послове по налогу руководиоца oдељења и начелника oштинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику oпштинске управе. 

Документа

Scroll to Top