Search

Послови Месне канцеларије Торак

 

Дивна Сакраџија, Послови Месне канцеларије Торак

Месна канцеларија Торак

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља административне и стручно-оперативне, финансијско-материјалне и канцеларијске послове за потребе Месне канцеларије у Торку; обавља административне и организационе послове у вези са одржавањем зборова грађана; изјашњавање грађана на референдуму или другом облику изјашњавања грађана, увођењем самодоприноса, пружањем техничке помоћи у хуманитарним и другим акцијама, информисањем грађана и пружањем помоћи странкама при састављању поднесака којима се они обаћају Општинској управи општине Житиште;  прослеђује поднеске странака писарници Општинске управе општине Житиште на даљу обраду; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top