Search

Послови евиденције и документације из радних односа запослених и кадровске евиденције

Ђуја Лучић

Канцеларија 47 – други спрат

Контакт 023/ 821 050 локал 229

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља стручне послове у избору кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; послове израде нацрта решења из области радних односа запослених; учествује у изради кадровског плана; обавља административне послове везане за доношење појединачних аката из области радних односа; комплетира акте и води персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених, постављених  и изабраних лица у органима општине и ажурира податке везане за кадровску евиденцију запослених; сарађује са ангажованим лицем за безбедност и здравље на раду и редовно им доставља све кадровске промене; води рачуна о електронским сертификатима запослених (рок трајања, поручивање, деактивација и сл), електронским потписима и електронском печату; води евиденције о додељеним сертификатима, потписима и печатима; води књигу печата и брине се о додели печата; учествује у припреми одлуку за Општинско веће; обавља друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника оштинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Документа

Scroll to Top