Search

Послови административно техничког секретара

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Стојисављевић

Канцеларија 58 – други спрат

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

 ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника општине; прима пошту за председника општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника, заменика председника, помоћника председника општине, начелника општинске управе и заменика начелника општинске управе; по потреби послужује госте; обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице општинског већа и израђује их на рачунару; обавља дактилографске послове за потребе рада општинског већа; врши електронску обраду предмета председника, помоћника председника и општинског већа; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

            

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Јасминка Гаврић – први спрат

Канцеларија 39

Контакт 023/821 050 локали 103 и 123

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника скупштине општине; прима пошту за председника скупштине општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине општине и општинског већа; по потреби послужује госте; обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице скупштине општине, иирађује их на рачунару; води записнике на седницама свих радних тела скупштине општине, израђује их на рачунару и обавља остале административно-техничке послове за потребе радних тела;  обавља дактилографске послове за потребе рада скупштине општине; прикупља сва акта у папирном и електронском облику потребна за израду службеног листа и прослеђује запосленом који штампа Службени лист; израђује и електронским путем води Службени лист општине Житиште, врши електронску обраду предмета председника, помоћника председника, као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

Документа

Scroll to Top