ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ

Биљана Киш, Невенка Самарџија

Пријемна канцеларија - приземље

Контакт 023/ 821 050 локал 122

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Разврстава, класификује и заводи предмете путем аутоматске обраде података, издаје потврде о пријему поднеска; води доставне књиге, доставља предмете на даљи рад унутар органа општине; прати роковник; сачињава извештаје из делокруга послова пријемне канцеларије и писарнице о кретању предмета; даје предмете на увид лицима која имају оправдан интерес ради остваривања њихових права; сачињава извештаје о кретању предмета; замењује запосленог радника на пословима пријемне канцеларије кад је оправдано одсутан, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника општинске управе или руководиоца одељења; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

Best Sneakers | Vans Lowland CC 'Flame' Women's - VN0A54MH0851