Послови административно техничког секретара и дактилографа

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО –ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгица Стојисављевић

Канцеларија 58 - други спрат

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

 ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника општине; прима пошту за председника општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника, заменика председника, помоћника председника општине, начелника општинске управе и заменика начелника општинске управе; по потреби послужује госте;  обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице општинског већа и израђује их на рачунару; води потребне евиденције и обавља дактилографске послове за потребе рада општинског већа; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

            

ДАКТИЛОГРАФ – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јасминка Гаврић - први спрат

Канцеларија 39

Контакт 023/821 050 локали 103 и 123

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља дактилографске послове – куцање текстова на рачунару из рукописа или по диктату за потребе и по налогу председника скупштине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине општине и чланова општинског већа; води у рукопису записнике са седнице скупштине општине и општинског већа, и израђује их на рачунару; води потребне евиденције за потребе скупштине; електронским путем води  службени лист Општине Жтитште; по потреби прима странке, послужује госте и обавља друге протоколарне послове; обавља друге административно – техничке послове за потребе председника и секретара скупштине; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе, за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

 

ДАКТИЛОГРАФ 

Драгана Шево

Канцеларија 23 - први спрат

Контакт 023/821 050 локали 127

ОПИС ПОСЛОВА:

Обавља дактилографске послове – куцање текстова на рачунару из рукописа или по диктату за потребе радних тела скупштине општине-комисија; води потребне евиденције за потребе и по налогу секретара скупштине; води у рукопису записнике са седнице скупштине општине и општинског већа и израђује их на рачунару; обавља административно – техничке послове за потребе комисије за закуп земљишта у државној својини и комисије за израду годишњег програма; врши и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.