Kajron vesti

25. Седница

У петак 23. 1. 2015. године одржана је 25. седница Скупштине Општине Житиште којој је председавао председник СО Зоран Касаловић, на којој је разматрано 20 тачака дневног реда.

Након усвајања записника са претходне седнице и потврђивања једног мандата одборника, приступило се разматрању Информације радне групе за решавање радно-правног статуса радника компаније „Агрожив“ Житиште. После вишечасовног, конструктивног дијалога донети су закључци о даљим поступањима и радним задацима радне групе, као и предузимању потребних мера и активности у решавању статуса радника компаније „Агрожив“.

РЕД ВОЖЊЕ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

       

Релација

Полазак

пре подне

Полазак

после подне

повратак

Торда

630

1230

 

 

У 1415 испред Медицинске школе- Повратак преподневне смене

 

 

 

 

 

 

У 2000 испред Медицинске школе- Повратак послеподневне смене

Банатско Карађорђево

640

1240

Честерег

645

1245

Банатски Двор

650

1250

Житиште

700

1300

Међа

630

1230

Српски Итебеј

640

1240

Бегејци

655

1255

Житиште

710

1310

Равни Тополовац

710

1310

НАПОМЕНА:За ђаке из Хетина обезбеђен је превоз на релацији Хетин-Српски Итебеј од стране ЈП''Развој'' Житиште.

ЗА ПОТРЕБЕ ИЗДАВАЊА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ:

 • СЛИКА
 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,АДРЕСА(МЕСТО СТАНОВАЊА
 • 3.000,00 динара

ОБАВЕШТЕЊЕ

На 22. седници Скупштине Општине Житиште која је одржана 3.децембра 2014.године Јелена Сиј је разрешена са функције заменика председника СО Житиште. На истој седници за заменика председника СО Житиште изабран је Јонел Филип из Торка .

На 23. седници Скупштине Општине Житиште која је одржана 22. децембра усвојена је Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за протеклу годину, односно донета је Одлука о буџету за 2015. годину . Карактеристично је да је овај буџет у складу са законом по први пут програмски, што значи да су средства предвиђена у складу са приоритетима и могућностима буџета, као и пројекти од значаја за грађане у општини Житиште. Као једна од најзначајнијих инвестиција, за чију реализацију ће бити потребно неколико година и средства од других нивоа власти, јесте гравитациона фекална канализација у Житишту.

Геодетско-технички радови на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације и премер грађевинског реона за КО Банатско Карађорђево.

На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59. став 1. тачка3 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012) Наручилац Општина Житиште

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

 1. 1.Назив наручиоца: Општина Житиште, 23210 Житиште, Цара Душана 15, www.zitiste.org
 2. 2.Врста наручиоца: Органи државне управе.
 3. 3.Врста предмета набавке: Услуге.
 4. 4.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
 5. 5.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
 6. 6.Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда: 08.12.2014.год.
 7. 7.Оквирни датум за закључење уговора: 06.02.2015. год.
 8. 8.Број уговора које наручилац намерава да закључи: 1 (један).
 9. 9.Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.:

Геодетско-технички радови на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације и премер грађевинског реона за КО Банатско Карађорђево.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71250000 - Архитектонске, техничке и геодетске услуге.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Београд, Саве Машковића, 3-5, www.poreskauprava.gov.rs, и органу локалне самоуправе.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

10.  Остале информације:

Контактособа је : Mитар Видаковић , e-mail:mitarv84@gmail.com

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PrethodnoObavestenje.aspx?idd=523457

Поткатегорије