updated 6:41 PM UTC, Jun 5, 2020

Kajron vesti

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-       функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште,

-       објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Житиште,

-       да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Житиште за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈАО ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документацијаза остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
  2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
  3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
  5. Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
  6. Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућимлистингом бројева животиња на које се односи уматичење);
  3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Житиште, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни деодокументације коју треба доставити до 30. октобра 2014. године.

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова, у згради општине Житиште, Цара Душана 15, први спрат, канцеларија бр. 23.

- ЗАХТЕВ ГОВЕДАРСТВО - ПРЕУЗМИТЕ

 

- ЗАХТЕВ ЖИВИНАРСТВО - ПРЕУЗМИТЕ

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2015. годину“ или „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2015. годину“, на адресу:

Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште

За Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Све потребне информације можете добити на телефоне 023/821-304, или лично у соби бр. 23 ( I спрат ) Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

На основу одлуке о буџету општине Житиште и Правилника о финансирању пројеката удружења укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката удружења из буџета општине Житиште за 2014. годину износи 5.000.000,00 динара.

ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА:

Средства намењена удружењима могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, рибарства, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

 

УСЛОВИ КОКУРСА:

-          Право учешћа на Конкурсу имају удружења које су регистроване на територији општине Житиште, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати на територији општине Житиште или ван територије општине Житиште, а да својим активностима представљају општину.

-          Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од 200.000,00 динара.

-          Пријаве на Конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у Општини Житиште, Цара Душана 15, Житиште или са сајта www.zitiste.rs

 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:

 

- Пријавни образац(који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта); ( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

 

- Фотокопија решења о упису у Регистар у Агеницији за привредне регистре (АПР);

- Фотокопија ПИБ обрасца;

- Фотокопија картона депонованих потписа;

- Фотокопија личне карте одговорног лица;

Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној пошиљци на адресу:

 

Општина Житиште

Комисија за сарадњу са удружењима

Цара Душана 15

23210 Житиште

Са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА „НЕ ОТВАРАТИ“

 

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете ос стране овлешћених лица, као и пријаве које нису предмет конкурса.

-          Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 17.10.2014. године.

-          Одлуку о додели средстава доноси Комисија у од 30 дана од дана завршетка конкурса.

-          Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли Општине и на интернет порталу Општине Житиште.

-          Незадовољни подносиоци пријаве имају правно на приговор Комисији на истакнуту ранг листу у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана истека рока за приговор.

-          Општинско веће на основу извештаја доноси Закључак о избору пројеката која ће се финансирати из буџета Општине Житиште.

-          Против Закључка из става 5. овог члана није допуштена жалба.

-          Након донете одлуке о финансирању пројеката, подносилац је позива да потпише уговор са општином Житиште.

-          Корисници средстава дужни су да Комисији доставе наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта односно најкасније до 1. октобра наредне године.

-          Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Општини Житиште на телефон 023/821-308.

 

( ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ )

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА

На основу Одлуке о буџету  АП Војводине за 2014.годину, а по Уговору о регресирању превоза студената који је под бројем 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године, закључен између АП Војводине – Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и општине Житиште, Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУУ ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ

ЗА ПЕРИОД : ОКТОБАР, НОВЕМБАР И ДЕЦЕМБАР 2014.године

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа, који кумулативно испуњавају следеће услове из члана 3. Уговорa о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине број: 114-451-985/2014-03 од 23. априла 2014. године :

Имају пребивалиште на територији општине Житиште,

свакодневно путују на међумесној релацији од места становања до високошколске установе

школују се на терет буџета,

први пут уписују годину студија

нису корисници услуга смештаја у студентским центрима и

нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење захтева је од 01.10.2014. до 30.11.2014. године.

Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза студената у међуменсном саобраћају, студент подноси:

1.       Личну изјаву (образац изјаве се добија у Општинској управи):

да није корисник услуга смештаја  у студентским центрима

да није корисник студентске стипендије и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког  фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студенатУниверзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

2.       Фотокопију важеће личне карте односно штампане податке са електронске личне карте

3.       Потврду високошколске установе у којој јасно мора да буде назначено

           -да студент први пут уписује годину студија

            - да се студент школује на терет буџета 

4.       Фотокопија легитимације и купонастудентске месечне карте.

            Захтеви се предају  у Општинској управи општине Житиште, Одељење за друштвене делатности – Житште, Цара Душана бр.15.

            Небалговремени и непотпуни захтеви неће се узимати у разматрање.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Бранко Љубоја

ЗАВРШЕН 14 КЊИЖЕВНИ КОНКУРС "БАНАТСКО ПЕРО"

hqdefaultНа овогодишњи Књижевни конкурс Библиотеке "Бранко Радичевић" и Клуба књиге из Житишта, "Банатско перо", стигло је 1489 радова од 212 аутора - 120 прича, 467 песама и 902 афоризма . Жири, у саставу Радивој Шајтинац, председник, Милан Мицић и Душан Милићев, чланови, одабрао је радове следећих аутора који ће бити објављени у Зборнику: ПРИЧЕ: Зоран Додеровић Прича о бициклу”, Емилија Живојиновић Пресликавање”, Душан Мијајловић Адски (Не) моћ сећања”, Милорад Мартинов Рециклажа”, Андрија Стануловић Левијатанов задах”, Татјана Дебељачки Магла Јапана”, Саво Мартиновић Једна чарапа”, Милојка Јововић Помућен ум”, Драгиша Ераковић Икона и Ана Бабић Новчићи живота. ПЕСМЕ: Јоже Бренчич „Живети”, Милица Јефтимијевић Лилић „Пред лицем сна”, Љиљана Фијат „Епитаф генерала”, Душан Мијајловић Адски „Страх од празног”, Саво Мартиновић „Беле хуље”, Мирослав Николић „Трзаји у ваздуху”, Драган Ј. Ристић „Песник”, Владимир Живковић „Запосленој девојци у служби за незапослене”, Драгослав Савић „Живот је леп”, Мирослава Мира Цветковић „Тиски цветови”, Мирјана Трнавац „У ноћи”, Емилија Живојиновић „Буђење”, Марица Радић Видић „Можда ово није истина”, Биљана Грошин „Пред сликом: свечаност, Тивадара Вањека”, Иво Мунћан „Дан среће”, Љубомир О. Вујовић „Виноград”, Снежана Марко – Мусинов „Неред”, Мимица Костић „То ме боли”, Слађана Обрадовић „Успех”, Славица Дабевска Кировска „Ја нисам више тамо”, Миомирка Нешић „Учини ми се”, Светлана Гркић „Где су нестале боје”, Весна Андрејић Мишковић „Тишина”, Александра Сашка Ердег „Због сваке птице”, Андрија Стануловић „Илузија”, Јасмина Малешевић „Вода у боци”, Ержебет Фехер-Лиза „Друго лице”, Данијела Шћепановић „Уочи свитања”, Виолета Алексић „Одело мог оца...”, Весна Керечки Шарац „У дане киша”, Александар М. Арсенијевић „Космички дечак”, Веселин Гајдашевић Шљарков „Тако нам и треба”, Миодраг Лазаревић „Трећа смена”, Јована Митић „Амбис” и Предраг Радаковић „Прашина” и „* * * ”.АФОРИЗМИ: Милорад Бибин, Мирослав Мишел Болтрес, Витомир Ћурчин, Драгутин Јокић, Драган Матејић, Трифун Дробњак, Војислав Трумпић, Живко Продановић, Славица Јовановић, Живко Гавриловић, Бранко Антић-Гулит, Зоран М. Јовановић, Радоје Николић, Зоран Симић Зокс, Милад Обреновић, Александар Милета Деветак, Братислав Костадинов, Јелена Кујунџић, Љубомир О. Вујовић, Борисав Трајковић, Катарина Ђукић, Жељко Марковић, Живомир Николић, Зоран Додеровић, Биљана Димитријевић Мартинов, Миодраг Лазаревић, Саво Мартиновић, Веселин Гајдашевић Шљарков, Драгутин Видачић, Екрем Мацић, Душан Мијајловић Адски, Миодраг Тасић, Јован Крагујевић, Драгиша Марковић и Васил Толевски.

Промоција новог Зборника, проглашење најбољих радова и додела Диплома најуспешним ауторима биће током друге половине октобра у Житишту. Организатори се захваљују свима који су узели учешће на овогодишњем књижевном конкурсу а честитке упућује ауторима чији ће радови бити објављени у Зборнику.

Поткатегорије