НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

Одељење за друштвене делатности

Лакић Милорад, Мариника Миљевић
Канцеларија 1 - приземље
Контакт 023/821 050 локал 126

Остваривање права на накнаду зараде као и обрачун накнаде зараде врши се на основу следећих доказа:

1. Извештаја о привременој спречености за рад у време породиљског одуства и ради посебне неге детета - дознака.
2. Извода из матичне књиге рођених за децу.
3. Фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права.
4. Решења послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета.
5. Уговора о раду.
6. Потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре остваривања права.
7. Потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у процену утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду
( "Службени гласник РС" , бр. 24/05, 61/05 и 54/09 ), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства месец појединачно.
8. Обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсутво, за сваки месец појединачно.
9. Извештаја (извод банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки месец појединачно) и извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ЕБП-ПУРС).
10. Решења надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици - само за лице које самостално обавља делатност.
11. Решења надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност које због њене природе није могуће пренети на друго лице.
12. Извештаја надлежне здравствене установе да је дете мртворођено, односно да је умрло пре уписа у матичну књигу рођених а извода из матичне књиге умрлих за дете које је умрло после уписа у матичну књигу рођених у случају
из члана 95. Закона о раду ( "Службени гласник РС" , БР. 24/05, 61/05 и 54/09 ).
13. Износ накнаде зараде неће се мењати за време остваривања права.

 

Временска прогноза

Mostly Cloudy

29°C

Житиште

Mostly Cloudy

Humidity: 47%

Wind: 22.53 km/h

  • Partly Cloudy
    20 Jul 2018 29°C 18°C
  • Partly Cloudy
    21 Jul 2018 30°C 17°C