САЗИВ ЗА 19. (ДЕВЕТНАЕСТУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 7. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ (ПЕТАК)

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Председник Скупштине oпштине Житиште
Број: I-06-65/2018
Дана: 3.9.2018. године
Ж и т и ш т е

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РСброј 129/07), члана 44. Статута oпштине Житиште (,,Службени лист oпштине Житиште број 16/2008 и 20/2013) и члана 15., 64. и 65. Пословника Скупштине Општине Житиште (,,Службени лист oпштине Житиште број 40/2016) Председница Скупштине Општине Житиште дана 3.9. 2018. упућује следећи

 

С А З И В

за 19. (деветнаесту) седницу Скупштине Oпштине Житиште, која ће се одржати дана 7. септембра 2018. године (петак) са почетком у 10 часова у великој сали Скупштине Општине Житиште на другом спрату.

           За ову седницу предлажем усвајање записника са претходне седнице и следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину са Предлогом закључка
 2. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Житиште за 2018.
 4. Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Житиште за период 1-6/2018
 5. Одлука о приступању изради Локалног енергетског плана Општине Житиште 2019-2020
 6. Предлог Одлуке измени и допуне о максималном броју запослених на неодређено време у Општини Житиште за 2017. годину
 7. Одлука о измени и допуни Кадровског плана Општинске управе Житиште за 2018.годину
 8. Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности КП број 645/16 уписаних у лист непокретности број 1102 КО Равни Тополовац и КП број 645 /17 уписаних у лист непокретности број 175 КО Равни Тополовац у јавну својину Општине Житиште непосредном погодбом уз накаду за потребе проширења месног гробља
 9. Одлука о одређивању назива улица, тргова и засеока на територији Општине Житиште
 10. Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења вода
 11. Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ОпштинеЖитиште прикупљањем писмених понуда  
 12. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима
 13. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора основне школе ,,Свети Сава “ Житиште  
 14. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј
 15. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорђево
 16. Решење о престанку мандата председника Управног одбора Центра за социјални рад и именовању председника Управног одбора Центра за социјални рад Житиште
 17. Одлука о разрешењу и именовању члана Савета за координацију радних тела које оснива Скупштина Општине, Општинско веће Општине Житиште и Председник Општине Житиште
 18. Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за административно мандатна питања СО Житиште

Председника Скупштине Општине Житиште

Драгана Петковић с.р.

 

Напомена : материјал за прву тачку дневног реда доставља вам се у електронском облику на CD, a исти вам је достављен и путем електронске поште

    

      

Поштовани одборници и одборнице,

Материјал за седницу вам се доставља у року краћем од 7 дана из разлога хитности. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину је добио потребну сагласност надлежног Министарства пољопривреде, те је неопходно у што краћем року наставити све радње и поступке који произилазе из доношења истог. Седница Општинског већа Општине Житиште на којој је утврђен Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Житиште за текућу 2018. годину одржана је дана 3.9. 2018. године, а како је доношење ове одлуке као и Одлуке о максималном броју запослених, неопходно за несметано функционисање предузећа установа и организација, а првенствено Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ то сматрамо да је потребно Одлуке донети у што краћем року .

Председница Скупштине Општине Житиште

Драгана Петковић